Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľby

                     Voľby do Európskeho parlamentu 2024  

        Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the                                 European Parliament 2024

                                                                   

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

                                                                                                                                  

 https://www.minv.sk/?volby-ep.

Informácie pre voliča

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Utvorenie volebného okrsku  a určenie miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

 Ing. Monika Hamzová, MBA - starostka obce Malčice,  072 06 Malčice týmto

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

utváram pre obec Malčice a Hradištskú Moľvu 

v obci Malčice 

1 ( slovom jeden ) volebný okrsok

a

určujem

volebnú miestnosť č. 1

spoločenská miestnosť na Obecnom úrade Malčice, Malčice 356, 072 06 Malčice

V Malčiciach , 01.03.2024                                                                           

    .......................................

                                                                                                                  Ing. Monika Hamzová ,MBA

                                                                                                                           starostka obce

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    O B E C M A L Č I C E , 072 06 Malčice
   Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
          do okrskovej volebnej komisie
V súvislosti s prípravou volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa
uskutočnia dňa : 8.6.2024
Obec Malčice zverejňuje e-mailovú adresu obce Malčice na zasielanie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre
voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 :
     e-mailová adresa: oumalcice@centrum.sk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  O B E C     M A L Č I C E , 0 7 2 0 6    M A L Č I C E
                                    Oznámenie
                                             
                   e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie
                               hlasovacieho preukazu
                 pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú
                                      konať dňa 8.6.2024
                   e-mail:  oumalcice@centrum.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

___________________________________________________________________________________________________________________-

Utvorenie volebného okrsku  a určenie miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku  2024

 Ing. Monika Hamzová, MBA - starostka obce Malčice,  072 06 Malčice týmto zriaďujem

Utvorenie volebného okrsku a určenie miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

utváram pre obec Malčice a Hradištskú Moľvu 

v obci Malčice 

1 ( slovom jeden ) volebný okrsok

a

určujem

volebnú miestnosť č. 1

spoločenská miestnosť na Obecnom úrade Malčice, Malčice 356, 072 06 Malčice

V Malčiciach , 30.01.2024

                                                                                                                      .......................................

                                                                                                                       Ing. Monika Hamzová ,MBA

                                                                                                                              starostka obce

___________________________________________________________________________________________________________________

URČENIE   E - MAILOVEJ ADRESY

                                      

na doručenie  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie  pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

a na  doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do okrskovej volebnej komisie  pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

  

          Na  doručenie  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do  okrskovej volebnej komisie  pre  voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

a na  doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do okrskovej volebnej komisie  pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

 obec Malčice  určuje

emailovú adresu: oumalcice@centrum.sk

V Malčiciach,  30.01.2024                              

              ..........................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Parlamentné   voľby  2023              

                     Oznámenie 

   V zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 vyhláseného na sobotu 30. 09. 2023 zverejňujeme emailovú pre doručenie: 

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

 ➢ žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

                                       e-mailová adresa:

http://oumalcice@gmail.com

                                           

Informácie pre voličov na stránke: 

https://www.minv.sk/?volby-do-nr-sr-2023

                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CNEL e Referendum Costituzionale: cosa cambia a partire da dicembre ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O B E C     M A L Č I C E , 0 7 2 0 6    M A L Č I C E

OZNÁMENIE

e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie

hlasovacieho preukazu

pri REFERENDE konanom dňa 21.1.2023

oumalcice@centrum.sk

V Malčiciach 5.12.2022                                                          Ing. Monika Hamzová MBA

                                                                                                starostka obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Monika Hamzová, MBA - starostka obce Malčice,  072 06 Malčice

Utvorenie volebného okrsku a určenie miestnosti pre referendum 21.01.2023

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

utváram pre obec Malčice a Hradištskú Moľvu 

v obci Malčice 

1 ( slovom jeden ) volebný okrsok

a

určujem

volebnú miestnosť č. 1

spoločenská miestnosť na Obecnom úrade Malčice, Malčice 356, 072 06 Malčice

                                                                                                       Ing. Monika Hamzová MBA

                                                                                                       Starostka obce

V Malčiciach 10.11.2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

URČENIE   E - MAILOVEJ ADRESY

na doručenie  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie  pre referendum

 

 

 Na  doručenie  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do  okrskovej volebnej komisie  pre  referendum

 obec určuje

emailovú adresu: oumalcice@centrum.sk

 

 

 

 

V Malčiciach,  14.11.2022                              

              ..........................................................

                                                                                      Ing. Monika Hamzová, MBA

                                                                                         starostka obce Malčice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIERKA ZÁKONOV 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Ročník 2022 

Vyhlásené: 4. 11. 2022 Časová verzia predpisu účinná od: 4.11.2022 Obsah dokumentu je právne záväzný. 

362 

R O Z H O D N U T I E 

prezidentky Slovenskej republiky 

zo 4. novembra 2022 

o vyhlásení referenda 

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 

v y h l a s u j e m 

r e f e r e n d u m, v ktorom voliči rozhodnú o otázke: 

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že: 

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“; 

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: 

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“. 

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g); 

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“; 

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“; 

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: 

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“; 

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 362/2022 Z. z. 

- Čl. 98 odsek 2 znie: 

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“. 

a určujem 

1. deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 10. novembra 2022, 

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 24. novembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. decembra 2022. 

Zuzana Čaputová v. r. 

Strana 3 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 362/2022 Z. z. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e- mail obce na doručenie žiadosti oumalcice@centrum.sk

Referendum 

Informáci e pre voliča 

Dátum a čas konania referenda 

Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h

II 

Právo voliť 

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady  Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. 

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany  verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. 

III 

Spôsob voľby 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky 

vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo 

v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak 

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného  zoznamu voličov, 

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o  voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt. 

IV 

Hlasovací preukaz 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť  hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,  môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti  voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho  preukazu. 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu 

osobne

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných  hodinách obce. 

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 

v listinnej forme tak, 

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo  dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023), 

elektronicky (e-mailom) tak, 

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo  dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023). Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle 

elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na  doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi 

meno a priezvisko, 

rodné číslo, 

štátnu príslušnosť, 

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), 

korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom 

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom  konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023). 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi 

meno a priezvisko, 

rodné číslo, 

štátnu príslušnosť, 

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). 

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú  korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz  na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná  osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná  prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. 

Voľba poštou 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej  územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to  

písomne (v listinnej forme) tak, 

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom  konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022) 

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 

elektronicky (e-mailom) tak, 

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom  konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022).  

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi: 

meno a priezvisko, 

rodné číslo, 

adresu trvalého pobytu, 

adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič  zásielku prevezme. 

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania  referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, 

hlasovací lístok,

návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako  adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa), 

poučenie o spôsobe hlasovania. 

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky  opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú  odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. 

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého  pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1.  2023). 

* * * 

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke 

https://minv.sk/?referendum

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volebná komisia

Košického

samosprávneho kraja

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV

volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu
Košického samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Košického samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

 1. Do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana[1]1)

 1. Iveta Adamčíková, nezávislý kandidát
 2. Adnan Akram, SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska
 3. Mgr. Jozef Andrejčák, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 4. Mgr. Imrich Bakši, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD., SMER - sociálna demokracia, SME RODINA
 6. Ing. Pavol Bečarik, Slovenská národná strana
 7. Beáta Beke, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 8. Mgr. art Ľubica Blaškovičová, Občianska konzervatívna strana
 9. JUDr. Ing. Slavomír Borovský, nezávislý kandidát
 10. Pavol Burdiga, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 11. PhDr. Marek Čižmár, nezávislý kandidát
 12. PaedDr. Dávid Demečko, PhD., HLAS - sociálna demokracia
 13. Michal Domik, nezávislý kandidát
 14. Ing. Viktor Dulina, Kresťanskodemokratické hnutie
 15. MVDr. Štefan Džurina, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení
 16. Csaba Furik, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 17. Mgr. Adrianna Gergely Papp, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 18. MUDr. Dušan Goda, nezávislý kandidát
 19. Mgr. Lucia Gurbaľová, Kresťanskodemokratické hnutie
 20. MUDr. Marián Hojstrič, nezávislý kandidát
 21. Mgr. Martin Hrunka, nezávislý kandidát
 22. Mgr. Ing. Miloš Ihnát, nezávislý kandidát
 23. Ján Juhász, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 24. PaedDr. Jana Kallová, nezávislý kandidát
 25. Mgr. Milan Kaplan, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA
  a umiernení
 26. Ing. Miloslav Klíma, nezávislý kandidát
 27. Ing. Ján Kokarda, nezávislý kandidát
 28. József Kopasz, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 29. Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 30. MUDr. Štefan Kvak,  SMER - sociálna demokracia, SME RODINA
 31. Ing. Štefan Laský, nezávislý kandidát
 32. Ing. Milan Lesňák, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA
 33. Mgr. Ladislav Lörinc, nezávislý kandidát
 34. Ing. Roman Matoušek, nezávislý kandidát
 35. MUDr. Ján Mihalečko, nezávislý kandidát
 36. MVDr. Ladislav Molnár, PhD., SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 37. György Nagy, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 38. JUDr. Peter Pandy,  SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 39. Ing. Karol Pataky, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 40. Ing. Igor Petrik, nezávislý kandidát
 41. PaedDr. Peter Petrikán, PhD., nezávislý kandidát
 42. Ing. Igor Petrovčik, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 43. Ing. Jaroslav Polaček, nezávislý kandidát
 44. Michal Rečka, SMER - sociálna demokracia, SME RODINA
 45. Ing. Iveta Rušinová, nezávislý kandidát
 46. RNDr. Ladislav Ruttkay, Kresťanskodemokratické hnutie
 47. Gejza Sačko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 48. PhDr. Róbert Schwarcz, nezávislý kandidát
 49. Mgr. Martin Seman,  nezávislý kandidát
 50. Mgr. Zuzana Slivenská, nezávislý kandidát
 51. RNDr. Martin Smrčo, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA
 52. JUDr. Tímea Sotáková, HLAS - sociálna demokracia
 53. Ing. Dušan Tomaško, MBA, nezávislý kandidát
 54. MUDr. Jozef Valiska,  SMER - sociálna demokracia, SME RODINA
 55. PhDr. Ján Volný, PhD., SMER - sociálna demokracia, SME RODINA
 56. Mgr. Marcel Vrchota,  Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení
 57. Ing. Jozef Želinský, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny[1]1)            Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

 1. Za predsedu Košického samosprávneho kraja bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana1)

  Ing. Rastislav Trnka, Kresťanskodemokratické hnutie, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, Demokratická strana

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky -zvolení poslanci do Obecného zastupiteľstva obce Malčice

poslanci.

Post starostu obhájila INg. Monika Hamzová MBA s počtom hlasov 395, čo predstavuje 70,66%

František Lopašovský, 151 hlasov,čo predstavuje 27,01%

Ing. Jaroslav Vaľo, 13 hlasov, čo predstavuje 3,32%

Zvolení poslanci:

1.  Pavol Behún-                                 184 hlasov

2.  Monika Tancošová,Pittroffová -   164 hlasov

3.  Marta Tomková -                            156 hlasov

4.  Miroslava Ďurašová -                    141 hlasov

5.  Dominik Tancoš  -                         136 hlasov

6.  Karol Pittroff -                                134 hlasov

7.  Radoslav Adam -                           130 hlasov

8.  Tomáš Tancoš -                             126 hlasov

9.   Michal Duda -                                122 hlasov

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja  zasiela1) podľa § 146
ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja:

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3)
 1. Juraj Ďurove, doc. Ing., CSc., 73 r., odborný poradca, Košice-Západ,

Socialisti.sk

 1. Ivan Hriczko, Mgr., 42 r., podnikateľ, Košice-Sídlisko KVP,

Slovenská iniciatíva menšín

 1. Tomáš Janco, Mgr., 36 r., generálny sekretár, Košice-Nad jazerom,

Republika

 1. DžemalKodrazi, 59 r., podnikateľ, Košice-Myslava,

Princíp

 1. Stanislav Mizík, Mgr., 58 r., poslanec národnej rady, Košice-Sídlisko Ťahanovce,

Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko

 1. Erik Ňarjaš, Bc., MBA, 37 r., poslanec národnej rady, aktivista, filantrop, Košice-Staré

Mesto, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia

 1. Juraj Sinay, prof. Ing., DrSc., 72 r., vysokoškolský profesor, Košice-Sídlisko KVP, nezávislý kandidát
 2. Monika SofiyaSoročinová, Mag. Mgr., 30 r., právnička, mediátorka, Klokočov, nezávislá kandidátka
 3. Vladislav Stanko, Ing., DPA., MPA, LL.M., 48 r., riaditeľ vzdelávacieho inštitútu, Košice-Dargovských hrdinov,

nezávislý kandidát

 1. Róbert Suja, Ing.,46 r., analytik, Košice-Západ,

Hlas - sociálna demokracia

 1. Rastislav Trnka, Ing., 38 r., predseda samosprávneho kraja, Košice-Staré Mesto,
  Kresťanskodemokratické hnutie, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, Demokratická strana
 2. Viliam Zahorčák, 63 r., primátor, Michalovce,

Smer - sociálna demokracia, Sme rodina, Slovenská národná strana, Život - národná strana, Strana moderného Slovenska (sms), Národná koalícia / nezávislí kandidáti

V

Košiciach

Dátum:

21. 09. 2022

JUDr. PhDr. Peter Švider, v. r.

predseda volebnej komisie1) Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu samosprávneho kraja.

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
podľa volebných obvodov

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja  zasiela[1]) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby
do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:

Volebný obvod č. 7 – Michalovce

poradové číslo, meno, priezvisko,[2]) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany[3])

1.    Imrich Balog, 60 r., invalidný dôchodca, Lúčky,

       Slovenská iniciatíva menšín

2.    Daniela Barkasi, doc. RNDr. Mgr., PhD., 40 r., vysokoškolská pedagogička, Michalovce,

       Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

3.    Jozef Bobík, Ing., 70 r., technik, Michalovce,

       Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola,
Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova

4.    Martin Burinský, 42 r., obchodný riaditeľ, Michalovce,

       Starostovia a nezávislí kandidáti

5.    Tomáš Červeňák, PhDr., 33 r., manažér, Lastomír,

       Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení

6.    Ján Čuchran, Ing., 66 r., technik, dôchodca, Kaluža,

       Kresťanskodemokratické hnutie

7.    Zuzana Dobranská Harmanová, JUDr., 33 r., právnička, Michalovce,

       Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení

8.    Anton Erby, PhDr., 47 r., obchodný manager, Michalovce,

       Národná koalícia / nezávislí kandidáti

9.    Ľuboš Gajdoš, Mgr., 38 r., konateľ spoločnosti, Voľa,

       Domov národná strana

10.  Radovan Geci, 45 r., manažér, Michalovce,

       Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení

11.  Dušan Goda, MUDr., 55 r., lekár, Michalovce,

       nezávislý kandidát

12.  Ladislav Hack, PaedDr., 48 r., pedagóg, Veľké Kapušany,

       Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

13.  Miroslav Halas, Ing., 56 r., manažér, Michalovce,

       Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení

14.  Matúš Haluška, Mgr., 43 r., nezamestnaný, Kaluža,

       Domov národná strana

15.  Ladislav Hromada, Mgr., 67 r., konateľ obchodných spoločností, Vinné,

       Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola,
Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova

16.  Tibor Jasovsky, 56 r., starosta, Drahňov,

       Starostovia a nezávislí kandidáti 

17.  Juraj Jevin, Ing., 36 r., starosta, Pusté Čemerné,

       Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení

18.  Milan Kaplan, Mgr., 35 r., poslanec samosprávneho kraja, Michalovce,

       Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení

19.  Ivana Kolesnáčová, PhDr., 39 r., starostka, Bracovce,

       nezávislá kandidátka

20.  Martina Kolibašová, MUDr., 44 r., neurologička, zástupkyňa primára,  Michalovce,

       Hlas - sociálna demokracia

21.  Erika Kováčová, Bc., 42 r., živnostníčka, Veľké Kapušany,

       Republika

22.  Miklós Kozsár, 38 r., podnikateľ, Veľké Kapušany,

       Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

23.  Štefan Kvak, MUDr., 50 r., lekár, primár oddelenia, Michalovce,

       Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

24.  Csaba Lengyel, 50 r., podnikateľ, Čičarovce,

       nezávislý kandidát

25.  Eugen Lešo, MUDr., 51 r., riaditeľ nemocnice, Michalovce,

       Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

26.  Ján Lörinc, 51 r., starosta, Budkovce,

       Hlas - sociálna demokracia

27.  Martin Makula, 40 r., robotník, Malčice,

       Princíp

28.  Emília Mesarošová, Mgr., 46 r., zdravotnícka záchranárka, Jastrabie pri Michalovciach,

       Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, Ods - občianski demokrati Slovenska

29.  Ján Mihalečko, Ing. Ing., 34 r., stavebný inžinier, Kaluža,

       Hlas - sociálna demokracia

30.  Ján Mihalečko, MUDr., 62 r., lekár, Michalovce,

       nezávislý kandidát

31.  Alica Mikitovičová, Mgr., 52 r., personalistka, Michalovce,

       Republika

32.  Kristína Miškovičová, 29 r., banková poradkyňa, Michalovce,

       Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení

33.  Martin Pallai, Ing., 57 r., invalidný dôchodca, Hažín,

       Solidarita - hnutie pracujúcej chudoby

34.  Michal Paľovčík, Mgr., 37 r., referent, Michalovce,

       Kresťanskodemokratické hnutie

35.  Marek Pastír, MUDr., 49 r., lekár, primár oddelenia, Michalovce,

       Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

36.  Peter Petrikán, PaedDr., PhD., 51 r., primátor, Veľké Kapušany,

       nezávislý kandidát

37.  Rastislav Pirkovský, JUDr., PhD., 36 r., právnik, Vinné,

       Slovenské hnutie obrody

38.  Lucia Pivarníková, JUDr. Ing., 34 r., referentka, Ložín,

       Kresťanskodemokratické hnutie

39.  Dana Popeľášová, 48 r., invalidná dôchodkyňa, operátorka, Stretavka,

       Hnutie občan národ spravodlivosť

40.  Ján Potocký, Bc., 33 r., vedúci predaja, Rakovec nad Ondavou,

       Strana moderného Slovenska (sms)

41.  Milan Potocký, 46 r., poslanec národnej rady, Michalovce,

       Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola,
Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova

42.  Ján Rovňák, MUDr., 49 r., chirurg, Michalovce,  

       Hlas - sociálna demokracia

43.  Jaroslava Sopková, Mgr., 50 r., odborná referentka, Zalužice,

       Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola,
Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova

44.  Monika Soročinová, JUDr. Ing., 51 r., právnička, mediátorka, Klokočov,

       nezávislá kandidátka

45.  Tímea Sotáková, JUDr., 44 r., podniková právnička, Michalovce,

       Hlas - sociálna demokracia

46.  Monika Stanovská, 44 r., nezamestnaná, Žbince,

       Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko

47.  Timotej Süč, 22 r., bankový poradca, Michalovce,

       Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení

48.  Miloš Svrček, JUDr. Mgr., PhD. LL.M., 39 r., poslanec národnej rady, Michalovce,

       Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

49.  Richard Štochl, Mgr., 46 r., učiteľ, tréner, Michalovce,

       Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

50.  Martin Štunda, Ing., 58 r., úrad práce sociálnych vecí a rodiny, radca, Michalovce, Socialisti.sk

51.  Erik Timko, 44 r., starosta, Horovce,

       Hlas - sociálna demokracia

52.  Rastislav Tomáš, 44 r., invalidný dôchodca, Zbudza,

       Komunistická strana Slovenska

53.  Štefan Tomáš, Ing., 52 r., hydrológ, Michalovce,

       Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, Ods - občianski demokrati Slovenska

54.  Jozef Valiska, MUDr., 57 r., lekár, Michalovce,

       Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

55.  Václav Vetrecin, Ing., 52 r., konateľ spoločnosti, Moravany,

       Domov národná strana

56.  Rastislav Vojna, Ing., 48 r., konateľ, Zalužice,

       Hlas - sociálna demokracia

57.  Peter Voľanský, Ing., 39 r., projektový manažér, Nacina Ves,  

       Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

58.  Róbert Želinský, Ing. Bc., 29 r., študent, Michalovce,

       Srdce - slovenská národná jednota - strana vlastencov

59.  Peter Žofčák, Ing., 63 r., konateľ spoločnosti, Michalovce,

       Národná koalícia / nezávislí kandidáti

Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov.

V

Košiciach

Dátum:

21. 09. 2022-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do obecného zastupiteľstva
Malčice
29.10.2022
Volebný obvod č. 1
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 9
Kandidáti:
1. Radoslav Adam, 42 r., nezamestnaný, ZA ĽUDÍ
2. Stanislav Balog, 53 r., robotník, PRINCÍP
3. Pavol Behun, 58 r., prevádzkový montér, ŠANCA
4. Anton Bendik, 59 r., nezamestnaný, ZA ĽUDÍ
5. Milan Drotár, 55 r., automechanik, Slovenská národná strana
6. Radomír Drška, Ing., 54 r., pedagóg, SME RODINA
7. Michal Duda, 62 r., údržbár, SMER - sociálna demokracia
8. Miroslava Ďurašová, 34 r., pedagogička, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
9. Martina Fenyesová, 32 r., nezamestnaná, ZA ĽUDÍ
10. Roman Gabor, 47 r., opravár, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari.
    Národnosti. Regióny
11. Róbert Hrinda, 48 r., živnostník, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení
12. Martin Ivan, 32 r., požiarnik/záchranár, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
13. Marcela Jurošová, 48 r., predavačka, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
14. Miroslav Koloži, 58 r., údržbár, SMER - sociálna demokracia
15. Ján Kovaľ, 40 r., robotník, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
16. Jaroslav Makula, 36 r., nezamestnaný, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
17. Ladislav Makula, 44 r., nezamestnaný, ZA ĽUDÍ
18. Martin Makula, 42 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Mário Mileňky, 30 r., robotník, SME RODINA
20. Slavomír Petrušanský, 45 r., školník, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
21. Karol Pittroff, 49 r., robotník, Sloboda a Solidarita
22. Dana Simiková, 47 r., predavačka, Slovenský PATRIOT
23. Dominik Tancoš, 27 r., živnostník, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA,
      Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
24. Marek Tancoš, 48 r., údržbár, Komunistická strana Slovenska
25. Mikuláš Tancoš, Bc., 55 r., pedagóg, Sloboda a Solidarita
26. Tomáš Tancoš, 34 r., pedagogický asistent, Progresívne Slovensko
27. Vladimír Tancoš, 54 r., robotník, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
28. Ingrid Tancošová, 50 r., nezamestnaná, ŽIVOT - národná strana
29. Terézia Tancošová, 59 r., nezamestnaná, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
30. Monika Tancošová Pittroffová, 28 r., predavačka, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
       NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
31. Marta Tomková, 68 r., zástupkyňa starostu, SMER - sociálna demokracia
32. Ladislav Uhrin, 61 r., dôchodca, Socialisti.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
Malčice
Kandidáti:
29.10.2022
pre voľby starostu obce
1. Monika Hamzová, Ing., 33 r., starostka, HLAS - sociálna demokracia
2. František Lopašovský, 70 r., dôchodca, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
3. Jaroslav Vaľo, Ing., 60 r., ekonóm, Slovenská národná strana

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENOVANIE  ZAPISOVATEĽA  OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE

A PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Starosta obce Malčice , Ing. Monika Hamzová, MBA,    na základe       zákona

 č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu  volebného práva  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

m e n u j e

 za zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov , ktoré sa budú konať 29.10.2022

Janku Koložiovú

Kontakt :

Email : oumalcice@centrum.sk

Telefón: 0566496203

Sídlo : Obecný úrad Malčice č. s. 356

V Malčiciach,   19.07.2022                                        ......................................................

                                                                                      Ing. Monika Hamzová, MBA

                                                                                         starostka obce 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 URČENIE   EMAILOVEJ ADRESY

na doručenie  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do miestnej volebnej komisie  a okrskovej volebnej komisie 

pre

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávy krajov

  

 Na  doručenie  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do miestnej volebnej komisie  a okrskovej volebnej komisie  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávy krajov  obec určuje

emailovú adresu :                                                  oumalcice@gmail.com

V Malčiciach,  03.08.2022                              

              ..........................................................

                                                                                      Ing. Monika Hamzová, MBA

                                                                                         starostka obce Malčice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 URČENIE

 VOLEBNÉHO OKRSKU

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

  

 pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022,   obec určuje pre  :

  OBEC MALČICE  a HRADIŠTSKÁ  MOĽVA,

VOLEBNÝ  OKRSOK   1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENOVANIE  ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE

A PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Starosta obce Malčice , Ing. Monika Hamzová, MBA, na základe  §169, ods. 6 zákona  č. 180/2014 o podmienkach výkonu  volebného práva  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e

 za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov , ktoré sa budú konať 29.10.2022

Janku Koložiovú

Kontakt :

Email : oumalcice@centrum.sk

Telefón: 0566496203

Sídlo : Obecný úrad Malčice č. s. 356

Úradné hodiny zapisovateľa: od 20.07.2022  do 31.07.2022

                                                  Pondelok : od 6,00 hod.  – 12,00 hod.

                                                   Utorok:           6,00 hod. -  12,00 hod.

                                                   Streda:            6,00 hod. -  12,00 hod.

                                                   Štvrtok:          nestránkový deň

                                                   Piatok :           6,00 hod. -  12,00 hod.

Úradné hodiny zapisovateľa: od 01.08.2022  do 30.08.2022

                                                  Pondelok : od  8,00 hod.  – 15,00 hod.

                                                   Utorok:           8,00 hod. -  15,00 hod.

                                                   Streda:            8,00 hod. -  17,00 hod.

                                                   Štvrtok:          nestránkový deň

                                                   Piatok :           8,00 hod. -  12,00 hod.

Doručenie kandidátnych listín  zapisovateľovi miestnej volebnej komisie je možné najneskôr 30. augusta 2022 do 24,00 hod.

Podávanie kandidátnych listín mimo úradných hodín je možné po telefonickom dohovore so zapisovateľom miestnej volebnej komisie.

V Malčiciach,  19.07.2022......................................................

                                                                                      Ing. Monika Hamzová, MBA

starostka obce Malčice

----------------

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZSAH VÝKONU FUNKCIE STAROSTU PRE VOLEBNÉ OBDOBIE r.  2022 - 2026

Obecné zastupiteľstvo v MalčiciachNa základe § 11 ods. 4, písm. i, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , Uznesením č. 52/2022 zo dňa 29.06.2022  schválilo   a určilo       rozsah výkonu funkcie starostu Obce Malčice na

100%

                                                         t.j. úväzok   starostu  určili na 100 %.

-----------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                  -

OZNÁMENIE  O POČTE    OBYVATEĽOV

Obec Malčice  podľa §171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona  č. 180/2014 o podmienkach výkonu  volebného práva  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 14.06.2022 má obec Malčice

1 460 obyvateľov

MINIMÁLNY POČET PODPISOV VOLIČOV PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA
PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOĽBY STAROSTU OBCE

Počet obyvateľov obce

Počet podpisov voličov
na podpisovej listine

do 50

10

51 - 100

20

101 - 500

40

501 - 2 000

100

2 001 - 20 000

200

20 001 - 100 000

500

nad 100 000

1 000

V Malčiciach,  20.06.2022                                             .................................................

                                                                                      Ing. Monika Hamzová, MBA

starostka obce Malčice

------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                        --

OZNÁMENIE  O URČENÍ POČTU POSLANCOV

A O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OBVODOV  PRE VOĽBY  DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach  podľa §166 ods. 9  zákona  č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu  volebného práva  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením OZ č. 51/2022 zo dňa 29.06.2022 určilo , že Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach  bude mať pre   volebné obdobie  r. 2022 – 2026

počet poslancov  9

                                                         a uznesením OZ č. 50/2022 zo dňa 29.06.2022 , Obecné zastupiteľstvo určilo

                                                                    1    volebný obvod

pre obec Malčice  a HradištskáMoľva , pre voľby   do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie r.2022 – 2026.  a  pre voľby   do orgánov samosprávy krajov

V Malčiciach, 14.07.2022

              ..........................................................

                                                                                      Ing. Monika Hamzová, MBA

starostka obce Malčice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Voľby do VÚC a komunálne voľby sa majú v roku 2022 konať súčasne

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku (PDF, 140 kB)

 

 


Voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Volby do parlamentu 2020. Prečítaj si, koho môžeš voliť

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku (PDF, 140 kB)


Parlamentné  voľby 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. februára 2020

Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

  

 http://www.minv.sk/?volby-nrsr

  

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

e-mail na ktorom môžete požiadať o hlasovací preukaz   e-mail: oumalcice@centrum.sk

a voľbu poštou

-----------------------------------------------------------------------------------------

Prezidenské voľby 2019

 Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

 deň konania druhého kola volieb je určený

na sobotu 30. marca 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Oznam: Žiadosti  na  vydanie hlasovacieho preukazu zasielajte na e-mailovú adresu

oumalcice@centrum.sk

 Miesto na nalepovanie volebných plagátov,pri zdravotnom stredisku.

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania

 Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky (HTM, 39 kB)

Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európského parlamentu-informácia pre voličov.

 Informácie pre voliča

 Information for the voter

 Okrsková volebná komisia.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)doručípolitická strana alebo koalícia starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 1. apríla 2019).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania nasobotu 15. novembra 2014

Kandidáti na starostu obce Malčice

Kandidáti na poslancov  Obecného  zastupiteľstva v Malčiciach

Výsledky komunálnych volieb v Malčiciach zo dňa 15.11.2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Výsledky volieb v Malčiciach všetkých kandidátov na strarostu obce od roku 1990 po rok 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referendum o rodine 07.02.2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PARLAMENTNÉ   VOĽBY   2016   

V Malčiciach

V Slovenskej republike

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky komunánych volieb v Malčiciach zo dňa 10.11.2018